fbpx

Systém duálneho vzdelávania PREFA invest, a.s.

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa v pomere.

Výhody pre žiaka

 • Podnikové štipendium,
 • Prospechové štipendium- závislé od dosahovaného prospechu žiaka v teoretickej príprave a dochádzke žiaka,
 • Odmena za produktívnu prácu minimálne vo výške 50% z hodinovej minimálnej mzdy,
 • Poskytnutie stravovania u zamestnávateľa,
 • Poskytnutie cestovných náhrad za dopravu z miesta trvalého bydliska/ školského internátu do miesta výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa a späť,
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu, akom sa poskytujú zamestnancovi vykonávajúcom povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
 • Zabezpečenie posúdenia zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon povolania vyžaduje.

Prefa Sučany je zapojená v systéme duálneho vzdelávania od roku 2017.  Aktuálne pripravujeme v systéme duálneho vzdelávania žiakov v odboroch:

 • 2683 H 11 elektromechanik, 2413 K mechanik strojov a zariadení:  Spojená škola v Martine
 • 6317 M obchodná akadémia Obchodná akadémia v Martine

 

V školskom roku 2022/2023 sa v spoločnosti PREFA invest, a.s. bude možné prihlásiť do učebného odboru:

 • 3663 H tesár – železobetonár

Teoretická výučba sa uskutočňuje v priestoroch školy. Za praktickú prípravu zodpovedá zamestnávateľ a uskutočňuje sa prostredníctvom odborného výcviku priamo v priestoroch prevádzky PREFA invest, a. s., Podhradská cesta 2 v Sučanoch. Medzi zamestnávateľom a žiakom je uzavretá učebná zmluva. Po úspešnom ukončení štúdia má žiak možnosť uzavrieť pracovnú zmluvu alebo získať podporu v nadstavbovom štúdiu.

logo-header

3663 H tesár – železobetonár

Absolvent získa kvalifikáciu pre montáž viazaných konštrukcií krovov,  zhotovovanie a osadzovanie tesárskych konštrukcií,  ručné a strojné obrábanie dreva, stavba debnenia a lešenia. Teoretická výučba sa bude uskutočňovať v priestoroch školy. Praktická príprava sa bude uskutočňovať prostredníctvom odborného výcviku priamo v priestoroch prevádzky PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2 v Sučanoch. Zamestnávateľ zodpovedá za praktické vyučovanie. Medzi zamestnávateľom a žiakom je uzavretá učebná zmluva.

logo-header

2683 H 11 elektromechanik

V spolupráci so Spojenou školou Martin. Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce v rôznom druhu elektrotechnických činností od projektovania, výroby, montáží, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení. Absolvent získava počas štúdia vedomosti potrebné pre kvalifikované vykonávanie všetkých uvedených činností. Je pripravený na výkon činnosti technika v konštrukcii, technologickej výrobe, montáži alebo v prevádzke.Absolvent vie zhotovovať jednoduchú projektovú dokumentáciu elektrických obvodov, určiť druh použitého materiálu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, využívať aplikačné programy na spracovanie textu, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike a príbuzných odboroch, prevádzkovať a v prípade poruchy diagnostikovať poruchy na elektrickom zariadení, vykonávať analýzu vlastností regulovaných sústav a regulátorov, navrhnúť ovládacie obvody.

logo-header

2413 K mechanik strojov a zariadení

V spolupráci so Spojenou školou Martin. Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii. Pre kvalifikované vykonávanie týchto činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným odborným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.

logo-header

6317 M obchodná akadémia

Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe.

logo-header

Ako sa prihlásiť?

 • Vyplnenie Prihlášky do systému duálneho vzdelávania spoločnosti PREFA invest, a.s. Prístupná je na prefasu.sk alebo ju získate na maily: jandikova@prefa-su.sk
 • Zaslanie vyplnenej prihlášky na adresu zamestnávateľa: PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany do 31.3.2022
 • Podanie prihlášky na vybranú strednú školu s upresnením odboru do 20.03.2022

Výber žiakov:

O výbere žiakov rozhoduje stredná škola a zamestnávateľ PREFA invest, a.s. podľa nasledujúceho:

 • Úspešné absolvovanie prijímacieho konania
 • Hodnotenie študijných výsledkov za 6.-9. Ročník ZŠ
 • Pohovor s uchádzačom

Máte otázku ?

Nechajte si zadarmo poradiť a naplno využite výhody, ktoré Vám ponúka PREFA Sučany.